LỖI CHỮ KÝ SỐ, LỖI KÊ KHAI THUẾ “CHỨNG THƯ SỐ CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN THUẾ”!

”Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế“: Đây là lỗi do sai số Serial trang thuế đã ghi nhận từ lần đăng ký chứng thư số trước đây! Khi thay đổi chữ ký số hoặc gia hạn chứng thư số thì số serial trên chứng thư số sẽ bị thay đổi … Đọc tiếp LỖI CHỮ KÝ SỐ, LỖI KÊ KHAI THUẾ “CHỨNG THƯ SỐ CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI CƠ QUAN THUẾ”!