LỢI NHUẬN SAU THUẾ LÀ GÌ?

Hoàng Nam

LỢI NHUẬN SAU THUẾ LÀ GÌ?

Lợi nhuận sau thuế là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy doanh thu của doanh nghiệp trừ đi tất cả các chi phí trong quá trình họat động sản xuất và trừ tiền thuế TNDN. Lợi nhuận sau thuế còn đc gọi là lợi nhuận ròng hay lãi ròng.

Kết thúc một năm tài chính, các doanh nghiệp sẽ phải quyết toán báo cáo tài chính,  quyết toán thuế và đóng thuế Thu nhập doanh nghiệp cho Nhà nước, phần lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán xong hết và đóng thuế TNDN là lợi nhuận sau thuế. Cuối năm, phần lợi nhuận này sẽ được chia cho cổ đông dưới dạng chia cổ tức, trích lập các quỹ theo điều lệ công ty hoặc giữ lại để đầu tư, sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.

Lơi nhuận sau thuế được tính như sau:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng Doanh thu – Tổng Chi phí – Thuế TNDN

LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI LÀ GÌ?

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hiểu đơn giản là phần lợi nhuận sau thuế nhưng chưa sử dụng đến phần lợi nhuận này, nó vẫn còn giữ nguyên và treo trên TK 4211 (Tài khoản lợi nhuận chưa phân phối).

Sau mỗi kỳ báo cáo quyết toán, căn cứ vào Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp có thể nắm được phần lợi nhuận công ty thu được sau 1 năm sản xuất kinh doanh. Căn cứ các số liệu trên báo cáo để đưa ra các quyết định phân chia phần lợi nhuận hợp lý. Thông thường ở các doanh nghiệp luôn trích lập các quỹ dự phòng để phục vụ các nhu cầu khác trong quá trình hoạt động và phần trích lập này được lấy một phần từ lợi nhuận sau thuế. Ví dụ: quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính…

Trường hợp công ty không chia cổ tức hằng năm thì phần lợi nhuận này được cộng dồn nhiều năm và cũng được gọi là lợi nhuận chưa phân phối.

Các quyết định phân chia lợi nhuận sau thuế cần chú ý:

  • Đối với các khoản tiền chia cho các cổ đông cần tuân thủ đúng như thỏa thuận ban đầu.
  • Nếu lợi nhuận các năm trước bị âm, thì lợi nhuận sau thuế của năm nay sẽ phải bù lỗ năm trước, phần còn lại mới được phân chia.
  • Với quỹ dự phòng tài chính, trích 10% lợi nhuận sau thuế .
  • Các quỹ đặc biệt phải được trích theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định.
  • Sau khi tiến hành trích lập các quỹ nêu trên, phần còn lại của lợi nhuận sau thuế sẽ được đưa vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế mnag một ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Doanh nghiệp. Là căn cứ để đánh giá lãi, lỗ hay hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Từ đó doanh nghiệp có thể đánh giá tình hình và đưa ra những phương hướng hoạt động mới, khắc phục được những sai lầm, có chiến lược hợp lý và hiệu quả hơn.

Viết một bình luận

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon